Privacyverklaring

Privacyverklaring Mirage Retail Group B.V

Mirage Retail Group B.V., gevestigd en kantoorhoudende op de Van Der Madeweg 13, 1114 AM te Amsterdam (“Mirage Retail” of “wij”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij respecteren jouw privacy en vinden het daarom uiterst belangrijk dat jouw persoonsgegevens zorgvuldig en op de juiste wijze verwerkt worden. Bij het verwerken van jouw persoonsgegevens neemt Mirage Retail de huidige wet en regelgeving omtrent privacy in acht, waaronder, onder andere de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende weten regelgeving.

In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij raden jou aan deze privacyverklaring zorgvuldig door te nemen.

Gebruik van Persoonsgegevens

Indien wij van jou persoonsgegevens verzamelen gebruiken wij deze persoonsgegevens niet voor een ander doel dan waarvoor deze verzameld zijn, tenzij u daar vooraf nadrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.

Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

Wij leggen gegevens vast die jij vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer jij via de mail of op een andere manier met ons communiceert, wanneer jij iemand van Mirage Retail ontmoet, wanneer jij aan ons informatie vraagt of verstrekt of als jij solliciteert.

Jouw gegevens kunnen aangevuld worden met informatie uit andere openbare bronnen, zoals zoekmachines, sector specifieke nieuwsbrieven en social media. Door de aard van onze activiteiten en werkzaamheden kunnen jouw gegevens door professionele partijen (onder geheimhouding) aan ons verstrekt worden.

Welke gegevens verzamelen wij?

Welke gegevens wij verzamelen is afhankelijk van de relatie die bestaat tussen jou en Mirage Retail. In het algemeen is het jouw naam, postadres, mailadres, functienaam, telefoonnummer, bedrijfsnaam en ondernemingsstructuur.

Ook jouw CV, arbeidsverleden, nationaliteit (inclusief kopie van identiteitsbewijs), referenties, uitkomsten van due diligence onderzoek en informatie over jouw financiële positie in relatie tot deals/investeringen kan vastgelegd worden.

Hoe gebruiken wij deze gegevens?

We gebruiken jouw gegevens om contact met jouw op te nemen, om potentiele transacties te beoordelen, onze investeringen vast te leggen, aan wettelijke verplichtingen te voldoen, voor werving en communicatiedoeleinden.

In overeenstemming met de AVG is onze wettelijk basis voor het verzamelen en vastleggen van jouw gegevens dat het noodzakelijk is voor het verrichten van onze activiteiten en doelmatig te kunnen communiceren.

Op welke wettelijke grondslag baseren wij de verwerking?

Voor het verwerken van uw persoonsgegevens heeft Mirage Retail een wettelijke grondslag nodig. Wij verwerken jouw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende wettelijke grondslagen:

  • Voor de uitvoer van de overeenkomst – Wij gebruiken jouw persoonsgegevens om de benodigde stappen te nemen voor het aangaan en het uitvoeren van de overeenkomst die wij met jou zijn aangegaan.

  • Een gerechtvaardigd belang voor Mirage Retail, tenzij de belangen van de betrokkene of derde zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigd belang

  • Door jou verleende toestemming – Met door jou vooraf verleende toestemming hebben wij het recht jouw persoonsgegevens te gebruiken voor bepaalde marketingdoeleinden. Jij kunt deze verleende toestemming altijd weer intrekken.

  • Wettelijke verplichting – In bepaalde gevallen is er een wettelijke verplichting tot het verwerken van persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het verstrekken van gegevens voor de uitvoering van de belastingwet, of het verzamelen van identiteitsgegevens om te voldoen aan de Wwft.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij hebben toepasselijke en voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang door derden.

Van onze service providers vragen wij hetzelfde en wij leggen dat contractueel vast.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij de persoonsgegevens verzameld hebben, voor de uitvoering die wij met jou hebben op basis van een overeenkomst, dan wel om te voldoen aan de bewaartermijnen die voorvloeien uit de wet, of in het geval er een geschil ontstaat met een andere partij.

Indien de bewaartermijn verstreken is vernietigen wij de verzamelde gegevens op passende wijze.

Doorgifte van persoonsgegevens aan derden binnen of buiten de EER

Wij kunnen derde partijen zoals bijvoorbeeld opdrachtnemers/leveranciers inschakelen die in onze opdracht als verwerker de door ons verzamelde persoonsgegevens verwerken. In dergelijke gevallen blijven wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en sluiten wij verwerkersovereenkomsten af met deze derde partijen. Het is ook mogelijk dat de verantwoordelijkheid van de omgang met persoonsgegevens bij een derde partij komt te liggen, een derde partij is in dit geval medeverantwoordelijk. In dit geval worden er overeenkomsten met medeverantwoordelijken afgesloten.

Het kan noodzakelijk zijn dat wij jouw persoonsgegevens doorgeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). In dit geval geven wij jouw gegevens alleen door aan landen buiten de EER, indien door de Europese Commissie besloten is dat het land een passend beschermingsniveau waarborgt.

Wat zijn jouw rechten?

Jij hebt verschillende rechten om controle te houden over jouw persoonsgegevens. Uiteraard respecteren wij deze rechten, welke hieronder beschreven worden. Jij kunt jouw rechten inroepen door een e-mail te sturen aan media@mirageretailgroup.nl. Wij zullen binnen 4 weken gehoor geven aan jouw verzoek. Voordat wij aan jouw verzoek kunnen voldoen, zijn wij verplicht om jouw identiteit te controleren.

Recht op inzage

Jij hebt het recht om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, voor welk doel dat gebeurt en wat de bewaartermijnen zijn die door ons gehanteerd worden. Jij kan het verzoek om inzage op ieder moment bij ons indienen.

Recht op vergetelheid

Jij hebt het recht de eerder door jou verstrekte toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens op elk moment in te trekken of jij kan bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens. In het geval van intrekking van jouw toestemming staken wij direct na ontvangst van jouw aanvraag de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht op rectificatie en aanvulling

Het is van belang dat de persoonsgegevens die wij van jou verwerken juist en actueel zijn. Om dat te waarborgen heb jij het recht om ons ieder moment te verzoeken jouw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij zijn in dit geval verplicht om alle redelijke maatregelen te nemen om jouw persoonsgegevens te rectificeren of aan te vullen.

Recht op dataportabiliteit

Jij hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verzameld hebben over te dragen aan een andere partij. Jij kan deze persoonsgegevens bij ons opvragen, daarna staat het jou vrij deze gegevens over te dragen aan derden.

Recht op beperking van de verwerking

Indien de gegevens die wij van jou verwerken mogelijk onjuist zijn, indien de verwerking onrechtmatig is, indien de gegevens niet meer nodig zijn of indien jij bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens dan heb jij het recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Recht op bezwaar

Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens in het geval van direct marketing. In dat geval stoppen wij direct met de verwerking van jouw persoonsgegevens voor dat doel. Ook heb jij het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking die door ons wordt gebaseerd op de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. In dit geval moeten wij aantonen dat de gerechtvaardigde gronden die wij voor onze verwerking aanvoeren zwaarder wegen dan jouw rechten en vrijheden.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Wij zetten ons te allen tijde in om jouw privacy te waarborgen. Mocht jij ondanks dat klachten hebben over de wijze waarop wij dat doen, dan kan jij allereerst contact opnemen met Mirage Retail via media@mrg.nl. Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren dan jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (“AP”). Contactgegevens van het AP zijn te vinden op de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vermoeden van een datalek

Indien jij het vermoeden hebt van een datalek vragen wij jou direct contact met ons op te nemen via media@mrg.nl. Wij zullen het datalek onderzoeken en indien noodzakelijk direct een melding doen bij de AP.

Overig

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde aan te passen of te wijzigen. Wij adviseren jou dan ook regelmatige deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring geldt sinds 25 mei 2018 en is laatstelijk gewijzigd op 10 juli 2020.